SIO® Activ

Na cztery pory roku

20.50 

20.50 zł / 100 ml

Kategoria:

Płyn przeciw komarom i kleszczom

qty
Opis

Zastosowanie:

Na zewnątrz pomieszczeń.

Produkt odstraszający dorosłe osobniki kleszczy (Ixodidae) i dorosłe osobniki komarów (Culicidae) do stosowania na odsłoniętą skórę człowieka w klimacie umiarkowanym.

Produkt nie jest przeznaczony do użycia w strefach tropikalnych.

 

Stosowanie:

Produkt nie jest przeznaczony do użycia w strefach tropikalnych. Rozpylić bezpośrednio na odsłoniętą skórę i rozprowadzić płyn dłonią. Stosować produkt na odsłoniętą skórę twarzy, dłoni, ramion, nóg i stóp. Nie stosować bezpośrednio na twarz, nanosić za pomocą dłoni omijając okolice oczu i ust. Unikać kontaktu produktu z oczami oraz uszkodzoną lub podrażnioną skórą. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia. W przypadku dzieci w wieku 1-12 lat, produkt powinien być aplikowany przez dorosłych. Nie stosować na dłonie dzieci. Stosować produkt odpowiedzialnie, z zachowaniem ostrożności podczas stosowania u dzieci. Stosować maksymalnie 3 razy dziennie u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia, 2 razy dziennie u dzieci pomiędzy 2-12 rokiem życia, raz dziennie u dzieci pomiędzy 1-2 rokiem życia. Nie stosować pod ubraniem. Nie stosować na ubranie. Stosować produkt na odsłoniętą skórę. Produkt stosować na zewnątrz pomieszczeń lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Czynniki takie jak temperatura i wilgotność powietrza oraz potliwość skóry mogą mieć wpływ na skuteczność produktu. Po kąpieli należy powtórnie zastosować produkt. Aplikować ponownie wyłącznie kiedy zauważono wyraźny spadek skuteczności, nie później niż 10 godzin po pierwszej aplikacji. Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z materiałami syntetycznymi (np. ubranie). Chronić materiały syntetyczne podczas aplikacji produktu. Korzystanie z produktów do opalania lub innych kosmetyków po użyciu produktu znacznie obniża jego skuteczność. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania na skórę zwierząt.

Rozpylić bezpośrednio na odsłoniętą skórę i rozprowadzić płyn dłonią. Stosować produkt na odsłoniętą skórę twarzy, dłoni, ramion, nóg i stóp. W razie potrzeby (zauważalne osłabienie działania odstraszającego owady) aplikację można powtórzyć nie przekraczając dozwolonej ilości aplikacji. Produkt chroni przed komarami do 8 godzin, a kleszczami do 12 godzin po aplikacji. Produkt należy stosować w sezonie letnim, czyli okresie wzmożonej aktywności niepożądanych organizmów. Informacje o zagrożeniu dla środowiska:  Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcie.

 

Ilość produktu w opakowaniu: 100 ml

 

Przechowywanie:

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 40oC, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od wysokich temperatur, źródeł zapłonu i otwartego ognia.

 

Pierwsza pomoc:

Połknięcie: natychmiast podać osobie poszkodowanej wodę do picia (najwyżej 2 szklanki). Skonsultować się z lekarzem. Wdychanie: zapewnić dostęp do świeżego powietrza.

Kontakt z oczami: natychmiast spłukać dużą ilości wody. Zasięgnąć porady okulisty.

 

Postępowanie z odpadami produktu: Opakowanie po produkcie, pozostałości produktu należy usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

 

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: PL/2021/0481/MR/SBP

Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o.

ul. Starołęcka 189, 61-341 Poznań

tel. 61 835 23 63

e-mail: sekretariat@ziololek.com.pl

www.ziololek.pl

 

ZWROTY H: Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. ZWROTY P:  W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić . Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów. Uwaga: Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć dłonie po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

     

 

 

Skład

substancja czynna: Butyloacetyloaminopropionian etylu (IR3535, CAS 52304-36-6) 20g/100g substancja niebędąca substancją czynną: etanol (CAS 64-17-5) 35g/100g

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o. Opinie z ekomi-pl.com

Powiązane produkty

produkty

Koszykx Produkty w koszyku: Suma: -
Zamknij
UE
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o. Reviews with ekomi-pl.com