Polityka prywatności

na stronie internetowej oraz w sklepie internetowym Ziołolek

1. Podstawy

1.1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem www.ziololek.pl oraz sklepie internetowym pod adresem www.ziololek.pl/e-sklep których administratorem jest Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Ziołolek Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Starołęcka 189 (Ziołolek).

1.2. Celem Polityki jest określenie zasady, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej i sklepu internetowego, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.

1.3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe, użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

1.4. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. P.F. „Ziołolek” nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

2. Zasady ochrony danych osobowych

P.F. „Ziołolek” jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronach obsługiwanych przez P.F. „Ziołolek”. P.F. „Ziołolek” dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

3.1. Każda osoba przekazująca P.F. „Ziołolek” dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej i/lub sklepie internetowym jest informowana o konkretnym celu, w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.

3.2. P.F. „Ziołolek” wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności:

a) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, dane osobowe będą wykorzystane w celu przedstawienia informacji o produktach i usługach P.F. „Ziołolek”. Podanie danych jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwią otrzymywanie informacji marketingowych.

b) w przypadku wyrażenia zgody na kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu kontaktu przedstawiciela P.F. „Ziołolek” w związku produktami lub usługami P.F. „Ziołolek”.

c) w przypadku rejestracji i złożenia zamówienia w sklepie internetowym,

d) w przypadku subskrypcji Newslettera.

3.3. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu, w którym P.F. „Ziołolek” może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba że z ustawy o rachunkowości wynika dłuższy okres.

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

4.1. P.F. „Ziołolek” zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

4.2. P.F. „Ziołolek” dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,
zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą;
nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

5. Pozyskiwanie danych

5.1. Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe, P.F. „Ziołolek” zapisuje, skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.

5.2. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, wyrażenia uwag;
kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronach internetowych P.F. „Ziołolek” znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronach P.F. „Ziołolek” – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. P.F. „Ziołolek” nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez P.F. „Ziołolek” – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”. Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu P.F. „Ziołolek”. Pozwalają one stronie „zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony P.F. „Ziołolek”. Szczegóły dotyczące użytkowania plików cookies określone zostały w „Polityce plików cookies”

6. Prawa użytkownika

6.1. P.F. „Ziołolek” respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,

b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,

c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do przenoszenia danych

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach P.F. „Ziołolek” jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

6.2. Realizacji uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może dokonać kontaktując się z Administratorem:

listownie na adres: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o., Starołęcka 189, 61-341 Poznań,
wysłanie wiadomości e-mail na adres: esklep@ziololek.pl;
lub w jakiejkolwiek dogodnej formie, w której informacje przekazane Administratorowi zostaną wyrażone w sposób jasny i wyraźny.

6.3. P.F. „Ziołolek” zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

6.4. P.F. „Ziołolek” informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,

b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,

d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

6.6. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

7. Zakres udostępniania danych o użytkownikach

P.F. „Ziołolek” oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów P.F. „Ziołolek”.

8. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności P.F. „Ziołolek” mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej P.F. „Ziołolek”. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

9. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Prywatności – Pliki COOKIES (Ciasteczka):

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Strony https://ziololek.pl/ .
Sklep prowadzony jest pod adresem https://ziololek.pl/ administrowany jest przez: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o, Starołęcka 189, 61-341 Poznań, NIP 7831543994, REGON 63983052800000, KRS 0000148476, dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies służą do pomocy w administrowaniu Sklepu.
Czym są Pliki Cookies?
Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Sklepu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się https://ziololek.pl/ nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.
Sklep informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics, ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Sklepu. Korzystając ze stron Sklepu, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.
Rodzaje i cel korzystania przez http://linomag.pl/ Plików Cookies?
SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.
Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.
STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.
Cel: przechowywanie informacji o tym, czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Sklepu za pośrednictwem Partnera.
ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, google analytics.
Cel: prowadzenie statystyk.
Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?
Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy:
1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”;
2) Przejść do zakładki „Prywatność”;
3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji.”
Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Sklep informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Sklepu.
Jakie dane są przetwarzane?
https://ziololek.pl/ przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Sklepu. Sklep zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
Przekierowanie do innych stron.
https://ziololek.pl/ zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności – Pliki Cookies. Sklep https://ziololek.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności –Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.
Zmiany.
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

Polityka Prywatności – Zgłaszanie działań niepożądanych produktu leczniczego:

W celu przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego „Ziołolek” Sp. z o.o. niezbędne jest podanie Państwa danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o.
ul. Starołęcka 189
61-341 Poznań
Państwa dane będą powierzone Rapofarm Kamil Rupieta, ul. Kazimierza Górskiego 3, 97-400 Bełchatów (jako podmiotu współpracującego z Administratorem danych przy przyjmowaniu, analizowaniu, archiwizacji i procesowaniu zgłoszeń do odnośnych władz), Pani/Pana dane osobowe mogą być również ujawniane następującym podmiotom:
– lekarzowi prowadzącemu (w przypadku wyrażenia zgody na kontakt z lekarzem prowadzącym),
– dostawcom usług IT,
– podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze oraz podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a w szczególności Prezesowi Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, oraz Europejskiej Agencji Leków.
Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.
Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych, a w szczególności monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych, w tym prowadzenia rejestru zgłoszeń pojedynczych przypadków działań niepożądanych produktów leczniczych oraz zgłaszania pojedynczych przypadków działań niepożądanych produktów leczniczych właściwym organom:
– dane dotyczące zdrowia będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w postaci zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych na podstawie przepisu prawa, tj. na podstawie art. 36e ust. 1 ustawy prawo farmaceutyczne;
– pozostałe dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 36e ust. 1 ustawy prawo farmaceutyczne;
b) kontaktu z lekarzem prowadzącym i uzyskania dodatkowych informacji w związku z działaniami niepożądanymi produktu leczniczego od lekarza prowadzącego – na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie przepisów. art. 36e ust. 1 ustawy prawo farmaceutyczne;

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane bądź do czasu wniesienia sprzeciwu lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
Po upływie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od upływu daty ważności serii produktu leczniczego, której dotyczyło zgłoszenie lub do momentu przedawnienia roszczeń.
Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celu zgodnie z art. 36e ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Podanie danych osobowych przez osoby wykonujące zawód medyczny jest obowiązkowe.
Informujemy, że ma Pani/Pan prawo:
– dostępu do treści swoich danych,
– poprawiania swoich danych osobowych,
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– przeniesienia swoich danych,
– zażądania zaprzestania/ograniczenia przetwarzania,
– usunięcia swoich danych osobowych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy, że wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

Koszykx Produkty w koszyku: Suma: -
Zamknij
UE